کادر اساتید پایه دوازدهم

شیمی : استاد مرادی

فیزیک : استاد قزوینیان

ریاضی : استاد انصاری

زیست : استاد عمارلو

هندسه : استاد انصاری

ادبیات :استاد احمد نیا

زبان انگلیسی: جمال خواه