پشتیبـانـی تحـصیلـی

* حضور مشاوران همراه و پیگیری امور تحصیلی

* كنترل و نظارت روی نحوه ی انجام تكالیف اساتید

* نظارت غیرمستقیم ( از طریق اولیاء) روی عملكرد دانش آموزان در منزل

* كنترل چرك نویس های حل تمرینات دانش آموزان

* بررسی دفاتر برنامه ریزی

* تشكیل پرونده عملكرد آموزشی ،  انضباطی و مطالعاتی برای هر دانش آموز