نگاهی به دبیرستان

* آموزش روش صحیح مطالعه دروس عمومی و اختصاصی به صورت نظری و پیاده سازی میدانی در كارگاه های مشاوره ای

* آموزش اصول صحیح شیوه های تست زنی

* بیان دلایل و اهمیت شركت در آزمونهای آزمایشی

* ارائه راهكارهای كسب نتیجه مطلوب در آزمونهای آزمایشی

* اصول صحیح تحلیل آزمونهای آزمایشی

* آموزش هنرهای آزمون دادن و مدیریت زمان

* آموزش شیوه ی صحیح خلاصه نویسی

* منحنی فراموشی و قواعد علمی مرور

* راهكارهای افزایش تمركز و كاهش بی دقتی

* اصول علمی در مورد میزان خواب و آموزش تكنیك تن آرامی ( ریلكسیشن)

* آموزش راهكارهایی برای تند خوانی

* مباحث انگیزش تحصیلی و  راهكارهای مقابله با خستگی

* اصول صحیح انتخاب رشته تحصیلی و آشنایی با رشته های دانشگاهی