مشـاوره با خانواده

* جلسه توجیهی آزمون سراسری

* آموزش اصول صحیح نظارت درسی برای دانش آموزان

* نقش خانواده ها در موفقیت فرزندان

* آموزش شیوه ی صحیح بررسی كارنامه آزمون های آزمایشی