مشاوره و برنامه ریزی درسی فردی

* ارائه برنامه درسی هفتگی و تعیین دقیق حجم مباحث مطالعاتی

* شخصی سازی برنامه های درسی براساس سطح دانش آموزان

* ارائه دفترچه های خاص برنامه ریزی در دوره های تاثیرگذار

( مطالعه و برنامه ریزی در تابستان ، مطالعه و برنامه ریزی در پاییز و زمستان ، مطالعه و برنامه ریزی در نوروز و جمع بندی در بهار و خرداد ماه)

* ارائه روندنماهای مطالعاتی برای تعیین میزان پیشروی دروس

* هماهنگی كامل برنامه های مطالعاتی دانش آموزان  با برنامه تدریس کلاسی اساتید

* بررسی عملكرد دانش آموزان از نظر ساعت مطالعه ، شیوه ی مطالعه و بازدهی مطالعاتی