مدیریت و معاونت آموزشی

مدیریت آموزشی

سرکار خانم مهین شبانیان

* مدیریت مسئولیت پذیر و كارآزموده

* پذیرش و ثبت نام دانش آموزان جدی و پرتلاش با شرط معدل و مصاحبه

* رصد دائمی فعالیت های اساتید و تیم مشاوره به جهت ارائه خدمات با بهترین كیفیت و ارزیابی عملكرد ایشان

معـاونـت آمـوزشـی

* استفاده از پرسنل مجرب ، دلسوز و همراه

* ایجاد تعامل دائمی با اولیاء دانش آموزان

* حل و بررسی مسائل كلی و جزیی آموزشی دانش آموزان

* نظارت دقیق روی فعالیت های آموزشی ، فرهنگی ، پژوهشی و ورزشی