اردوهـا

اردوهـای مطالعـاتی

* برگزاری اردوی مطالعاتی قبل از شروع كلاس ها به جهت تقویت بنیه علمی دانش آموزان و تسلط روی پیش نیازهای لازم برای پایه دوازدهم

* برگزاری اردوی مطالعاتی انتهای دوره تابستان جهت جمع بندی آموخته های این دوره

* برگزاری اردوی مطالعاتی در دی ماه برای جمع بندی كامل مباحث تدریس شده در نیمه اول سال تحصیلی همزمان با برگزاری امتحانات دی ماه

* برگزاری اردوی مطالعاتی نوروز برای استفاده از تعطیلات و ایجاد آمادگی برای دروان جمع بندی

اردوهـای تفریحـی و زیارتـی

* برگزاری یك دوره اردوی تفریحی و زیارتی با هدف تمرین زندگی دسته جمعی ، افزایش شور و نشاط ، ایجاد خودباوری ، آشنایی با مراكز تاریخی ایران و رهایی ذهن از فشار ناشی از استرس و اضطراب سال كنكور