آمـوزش و تدریس

* تدریس مفهومی تمـام عناوین و مطالب درسی مربوط به پایه های دوازدهـم ، یازدهـم و دهـم . ( تدریس مجدد پایه دهم و یازدهم)

* تدریس تشریحی همراه با حل مثال و تمرین در فضای كلاسی پویا جهت آمادگی برای موفقیت در امتحانات نهایی دوازدهم

* ارائه كامل ترین جزوات به داوطلبان شركت كننده در كلاس ها كه از تعدد و پراكندگی منابع جلوگیری می كند.

* دوره منسجم دروس تا زمان برگزاری آزمون سراسری و جلوگیری از فراموشی